naver-site-verification: naverf83ad7df1bcc827c523456dbbc661233.html Top 17 Blonde Bombshells in the 1950s
홈 > 블로그 > 내 블로그
내 블로그

Top 17 Blonde Bombshells in the 1950s

파비아노 0 502  

Top 17 Blonde Bombshells in the 1950s

1950년대 섹시한 금발 여배우 17선


1. Jayne Mansfield


5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570458686_6723.jpg

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570458704_4157.jpg

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570458715_0419.jpg


2. Marilyn Monroe 


5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570458906_2573.jpg

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570458906_3395.jpg


5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570458914_022.jpg

3. Anita Ekberg


5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570459071_0762.jpg

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570459071_1493.jpg

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570459071_2241.jpg4. Diana Dors


5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570459458_4328.jpg

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570459458_2857.jpg

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570459458_3553.jpg


5. Lana Turner

c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570795994_4432.jpg

c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570795994_5156.jpg


c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570795994_5927.jpg
 

6. Joi Lansing 


5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570459664_5243.jpg

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570459825_4518.jpg

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570459825_5217.jpg7. Mamie Van Doren 

 

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570460157_7518.jpg

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570460157_8342.jpg

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570460157_9145.jpg


8. Anne Francis


5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570460416_1268.jpg

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570460416_0546.jpg

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570460415_9724.jpg


9. Jan Sterling


5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570460973_1171.jpg

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570460973_2702.jpg


5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570460973_1893.jpg
 

10. Kim Novak


5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570461146_3798.jpg

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570461146_1961.jpg


5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570461146_2736.jpg


11. Sheree North

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570461473_8887.jpg

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570461473_8178.jpg

5aed0aca4b3db03b965b628c3e2a7d16_1570461473_9648.jpg

​(12) Martha Hyer


c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570796721_2416.jpg

c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570796721_3248.jpg

c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570796721_3946.jpg


(13) Barbara Nichols


c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570796913_2184.jpg

c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570796919_2588.jpg

c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570796927_0194.jpg


(14) Cleo Moore


c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570797059_224.jpg

c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570797068_5732.jpg

c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570797074_1079.jpg


(15) Greta Thyssen


c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570797216_3888.jpg

c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570797225_8119.jpg

c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570797230_6181.jpg


(16) Barbara Eden
 

c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570797354_5004.jpg

c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570797360_7164.jpg

c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570797364_8735.jpg

(17) Jeanne Carmen


c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570797485_5287.jpg

c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570797522_1685.jpg


c5a9789b85f1f8a6318a820960b9b020_1570797522_2585.jpg

 

0 Comments
Hot

인기 North Korea vs South Korea

댓글 0 | 조회 514
Category
State
  • 현재 접속자 39 명
  • 오늘 방문자 337 명
  • 어제 방문자 536 명
  • 최대 방문자 938 명
  • 전체 방문자 344,426 명
  • 전체 게시물 10,737 개
  • 전체 댓글수 35,413 개
  • 전체 회원수 90 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand