naver-site-verification: naverf83ad7df1bcc827c523456dbbc661233.html 그때 그 시절의 쇼 - 1963년 제작
홈 > 블로그 > 내 블로그
내 블로그

그때 그 시절의 쇼 - <쇼는 즐거워> 1963년 제작

파비아노 0 721  

 그때 그 시절의 쇼 - <쇼는 즐거워> 1963년 제작   진방남 <꽃마차>, 신카나리아 <강남제비>,  고운봉 <선창>, 이미자 <열아홉 순정>

 한명숙 <우리 마을>, 동방성애 <그대 떠나든 날>. 

 1960년대 초반, 대유행했던 트위스트 열풍.

홀쭉이와 뚱뚱이라는 별명이 본명보다 더 유명했던 코미디언 양훈, 양석천 콤비

그리고 늘 환상의 호흡을 자랑했던 구봉서, 곽규석 콤비를 기억하십니까?

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920164_2519.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920164_3903.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920164_4988.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920164_6099.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920164_718.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920164_8369.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920164_9562.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920165_0666.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920165_1906.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920165_2975.JPG


eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920199_1394.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920199_2554.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920199_3786.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920199_4852.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920199_5948.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920199_6941.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920199_7997.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920199_9055.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920200_0225.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920200_1145.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920240_3391.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920240_4543.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920240_5581.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920240_6583.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920240_7575.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920240_8536.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920240_9551.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920241_0584.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920241_165.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920241_2945.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920282_3251.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920282_4362.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920282_542.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920282_6461.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920282_7486.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920282_8529.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920282_9843.JPG

eb1b9f4f6e62380d90348735964ec002_1519920283_0924.JPG

  

0 Comments
Category
State
  • 현재 접속자 9 명
  • 오늘 방문자 253 명
  • 어제 방문자 497 명
  • 최대 방문자 938 명
  • 전체 방문자 369,771 명
  • 전체 게시물 10,740 개
  • 전체 댓글수 35,418 개
  • 전체 회원수 93 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand